HOME

logo IGS-c

 

BHAGAVAD-GITA in KANNADA

 

Contents2

1. ಅರ್ಜುನನ ಉಭಯ ಸಂಕಟ. 1

ಸೇನಾನಿಗಳ ಪರಿಚಯ 126. 1

ಅರ್ಜುನನು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. 1

ಅರ್ಜುನನ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ. 2

ಅರ್ಜುನನು ಯುದ್ಧದ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. 2

ಹಾದಿ ಕಠಿಣವಾದಾಗ, ಕಠಿಣವಾದವರುಗಳೂ ಮೋಸ ಹೋಗಬಹುದು... 2

2. ಭಾವಾತೀತ ಜ್ಞಾನ. 3

ಅರ್ಜುನನು ಯುದ್ಧದ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 3

ಗೀತೆಯ ಬೋಧನೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.. 3

ಚೇತನ ಶಾಶ್ವತ, ದೇಹವು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.. 4

ಆತ್ಮದ ಸಾವು ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ.. 4

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನುಅರ್ಜುನನಿಗೆಯೋಧನಕರ್ತವ್ಯವನ್ನುನೆನಪಿಸುತ್ತಾನೆ. 4

ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ, ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮಹತ್ವ... 5

ಕರ್ಮಯೋಗದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ. 6

ಕ್ತಿಯ ಗುರುತುಗಳುಆತ್ಮನನ್ನು-ಅರಿತುಕೊಂಡ ವ್ಯ... 6

ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅಪಾಯಗಳು... 7

ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು 7

3. ಕರ್ಮಯೋಗದ ದಾರಿ. 7

ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ಏಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು?. 8

ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಮೊದಲ ಆಜ್ಞೆ.. 8

ನಾಯಕರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಬೇಕು.. 9

ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೃತಿಗಳು... 9

ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಎಡವಟ್ಟುಗಳು... 10

ಕಾಮವು ಪಾಪದ ಮೂಲ.. 10

ಕಾಮವನ್ನುಹೇಗೆನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು... 10

4. ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಹಾದಿ. 10

ಕರ್ಮಯೋಗ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾನೂನು... 10

ದೇವರ ಅವತಾರದ ಉದ್ದೇಶ. 11

ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಹಾದಿ.. 11

ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ, ಆಂಟಿಕೊಳ್ಳದ ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಿತ ಕ್ರಿಯೆ. 11

ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಕರ್ಮದ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ.... 12

ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು... 12

ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.. 13

ನಿರ್ವಾಣಕ್ಕೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗ ಎರಡೂ ಅಗತ್ಯ... 13

5. ಪುನರುಜ್ಜೀವನದಹಾದಿ. 13

ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನೆಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.. 13

ಒಬ್ಬ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. 14

ಅತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗ... 14

ಪ್ರಬುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗುರುತುಗಳು... 14

ಮೂರನೆಯ ಮಾರ್ಗ --- ಭಕ್ತಿ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಯ ಮಾರ್ಗ... 15

6. ಧ್ಯಾನದಹಾದಿ. 15

ಯೋಗ ಮತ್ತು ಯೋಗಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. 16

ಮನಸ್ಸು ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಶತ್ರು.... 16

ಧ್ಯಾನದ ತಂತ್ರಗಳು... 16

ಯೋಗಿ ಯಾರು?. 17

ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳು... 17

ವಿಫಲ ಯೋಗಿಯ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ. 18

ಉತ್ತಮ ಯೋಗಿ ಯಾರು?. 18

7. ಆತ್ಮ-ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ. 18

ವಸ್ತು, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಚೇತನದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು... 19

ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಮನೋಭಾವವೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಧಾರ. 19

ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವವರು ಯಾರು?. 19

ಯಾವುದೇ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಆರಾಧನೆಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು... 20

8. ಪರಮಾತ್ಮ. 20

ಸರ್ವೋಚ್ಚಚೇತನ, ಚೇತನ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. 20

ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಸಿದ್ಧಾಂತ. 21

ದೇವರು-ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಸರಳ ವಿಧಾನ. 21

ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆವರ್ತಕವಾಗಿದೆ.. 22

ನಿರ್ಗಮನದ ಎರಡು ಮೂಲ ಮಾರ್ಗಗಳು... 22

ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.. 22

9. ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯ.. 23

ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಸ್ವಭಾವದ ಜ್ಞಾನವೇ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯ... 23

ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ. 23

ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾರ್ಗಗಳು... 23

ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ.. 24

ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು... 24

ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗದ ಪಾಪಿ ಇಲ್ಲ.... 25

ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗ ಸುಲಭ.. 25

10. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆ.. 25

ದೇವರು ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲ.. 25

ದೇವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. 26

ನೈಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನುಯಾರೂ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.... 26

ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ.. 26

ದೈವಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ.. 26

ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.. 27

11. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ದೃಷ್ಟಿ... 27

ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿ ಅನ್ವೇಷಕನ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.. 27

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ವಿರಾಟ್ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. 28

ಅರ್ಜುನನು ವಿರಾಟ್ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಗಾಬರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. 29

ನಾವು ದೈವಿಕ ಸಾಧನ ಮಾತ್ರ.. 29

ವಿರಾಟ್ರೂಪಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು... 29

ದೇವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು... 30

ಭಕ್ತಿಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದದೇವರನ್ನುಕಾಣಬಹುದು... 31

12. ವಿನಾಶದಹಾದಿ. 31

ಒಬ್ಬವೈಯಕ್ತಿಕಅಥವಾನಿರಾಕಾರದೇವರನ್ನುಪೂಜಿಸಬೇಕೇ?. 31

ದೇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರೂಪವನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಕಾರಣಗಳು... 31

ದೇವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಗಗಳು... 31

ಕರ್ಮಯೋಗವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.. 32

ಭಕ್ತನ ಲಕ್ಷಣಗಳು... 32

ದೈವಿಕಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.. 32

13. ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ... 33

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ. 33

ನಿರ್ವಾಣದ ಸಾಧನವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಉದಾತ್ತ ಸತ್ಯ... 33

ದೇವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ವಿವರಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ.... 33

ಸರ್ವೋಚ್ಚಚೇತನ, ಚೇತನ, ಭೌತಿಕಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆತ್ಮದ ವಿವರಣೆ.. 34

ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು... 34

ಚೇತನದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು... 35

14. ಪ್ರಕೃತಿಯಮೂರುವಿಧಾನಗಳು (ಗುಣಗಳು) 35

ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ.. 35

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂರು ವಿಧಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು... 36

ಮೂರು ವಿಧಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವಾಹನಗಳಾಗಿವೆ.. 36

ವಸ್ತುಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂರು ವಿಧಗಳನ್ನು ಮೀರಿದನಂತರ ನಿರ್ವಾಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊ.... 36

ಮೂರು ವಿಧಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲೇರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.... 36

ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮೂರು ವಿಧಗಳ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು... 37

15. ಪರಮಪುರುಷ. 37

ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದರೆ ಮಾಯೆಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಮರದಂತೆ. 37

ಬಾಂಧವ್ಯದ ಮರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು... 37

ಸಾಕಾರಗೊಂಡ ಆತ್ಮವು ಆನುಭವಿಸುವವನು... 38

ಆತ್ಮವು ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲ ತತ್ವವಾಗಿದೆ.. 38

ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಚೇತನ, ಚೇತನ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವುವು?. 38

16. ದೈವ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣಗಳು.. 39

ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆಸ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ದೈವಿಕ ಗುಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ.... 39

ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾದ ದೈತ್ಯ ಗುಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ.... 39

ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ: ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು... 39

ದುಃಖವು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹಣೆಬರಹ.. 40

ಕಾಮ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ದುರಾಶೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಮೂರು ದ್ವಾರಗಳಾಗಿವೆ.. 40

ಜನರು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.. 40

17. ಮೂರುನಂಬಿಕೆ. 40

ಮೂರು ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆ. 40

ಮೂರುರೀತಿಯಆಹಾರ. 41

ಮೂರು ರೀತಿಯ ತ್ಯಾಗ. 41

ಚಿಂತನೆ, ಮಾತು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ಕಠಿಣತೆ. 41

ಮೂರು ವಿಧದ ಸಂಯಮ... 41

ದೇವರ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಸರು... 42

18. ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು... 42

ತ್ಯಜಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. 42

ಮೂರು ರೀತಿಯ ತ್ಯಾಗ. 43

ಕ್ರಿಯೆಯಐದುಕಾರಣಗಳು... 43

ಮೂರು ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನ. 43

ಮೂರು ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಯೆ.... 44

ಮೂರು ರೀತಿಯ ದಳ್ಳಾಳಿ. 44

ಮೂರು ರೀತಿಯ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ.. 44

ಮೂರು ಬಗೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಮತ್ತು ಮಾನವ ಜೀವನದ ನಾಲ್ಕು ಗುರಿಗಳು... 44

ಮೂರು ರೀತಿಯ ಆನಂದ.. 45

ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಭಜನೆಯು ಒಬ್ಬರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.. 45

ಕರ್ತವ್ಯ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು... 45

ಕರ್ಮಬಂಧನ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಇಚ್ಚೆ.... 46

ಶರಣಾಗತಿಯ ಹಾದಿ ದೇವರ ಅಂತಿಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.. 46

ದೇವರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸೇವೆ, ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾನ. 47

ಗೀತೆಯ ಅನುಗ್ರಹ.. 47

ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆ ಎರಡೂ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.. 47


1. ಅರ್ಜುನನ ಉಭಯ ಸಂಕಟ

ರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳಿದನು: ಓ ಸಂಜಯ, ಪವಿತ್ರಕ್ಷೇತ್ರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನವರು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು? (1.01) ಸಂಜಯ ಹೇಳಿದನು: ಪಾಂಡವನ ಸೈನ್ಯದ ಯುದ್ಧರಚನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ರಾಜ ದುರ್ಯೋಧನನು ತನ್ನ ಗುರುವನ್ನುಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು: (1.02) ಗುರುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಇತರ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಯುದ್ಧರಚನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಲಾದ ಪಾಂಡುಪುತ್ರರ ಪ್ರಬಲ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ಯೋಧರು ಧೀರಪುರುಷರು, ವೀರರು ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಬಿಲ್ಲುಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಹೆಸರಿಸುತ್ತೇನೆ. (1.03-06) ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರು, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠರುಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸೇನಾನಿಗಳ ಪರಿಚಯ

ನನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಸೇನಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನನಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟ ಅನೇಕ ವೀರರನ್ನು ನಾನು ಹೆಸರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ವಿವಿಧ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. (1.07-09) ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವು ಅಜೇಯವಾಗಿದೆ, ಅವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ, ಎಲ್ಲಾ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. (1.10-11)ಕುರುವಂಶದ ಹಿರಿಯನಾದ, ಪ್ರಬಲ ಭೀಷ್ಮನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಘರ್ಜಿಸಿ ತನ್ನ ಶಂಖವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಊದಿದನು, ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನುತಂದನು. (1.12) ಅದರ ನಂತರ, ಶಂಖಗಳು, ರಣಭೇರಿ, ತಮಟೆಗಳು ಮತ್ತು ತುತ್ತೂರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಗದ್ದಲ ಪ್ರಚಂಡವಾಗಿತ್ತು. (1.13) ನಂತರ ಬಿಳಿಕುದುರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಭವ್ಯ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನರು ತಮ್ಮ ದೇವಲೋಕದ ಶಂಖಗಳನ್ನು ಊದಿದರು. (1.14) ಕೃಷ್ಣನು ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಂಖವನ್ನು ಊದಿದನು; ನಂತರ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಯದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಸೇನಾನಿಗಳು ಅವರವರ ಶಂಖಗಳನ್ನು ಊದಿದರು. ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಕೋಲಾಹಲ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಾ, ಕೌರವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಕಲಕಿತು. (1.15-19)

ಅರ್ಜುನನು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ

ಕೌರವರು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡಿದ ಅರ್ಜುನನು, ಅವನ ಗುರುತು ಭಗವಾನ್ ಹನುಮನ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಹೊತ್ತು, ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು: ಓ ಕೃಷ್ಣ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಎರಡು ಸೇನೆಗಳ ನಡುವೆ ನನ್ನ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವವರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. (1.20-22) ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲ ಕದುಷ್ಟ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೌರವರ ಸೇವೆಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವವರನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. (1.23)

ಸಂಜಯಹೇಳಿದನು: ಓ ರಾಜ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು, ಅರ್ಜುನನ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ, ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲ ರಾಜರ ಎದುರು ಇರುವ ಎರಡು ಸೇನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲಾ ರಥಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ: ಇಗೋ, ಈ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ ಕೌರವರು! (1.24-25) ಅಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಅಜ್ಜ, ಗುರುಗಳು, ತಾಯಿಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಸಹೋದರರು, ಪುತ್ರರು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಡನಾಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದನು. (1.26)

ಅರ್ಜುನನ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ

ಮಾವಂದಿರು, ಸಹಚರರು ಮತ್ತು ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗಳು ಎರಡು ಸೇನೆಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನನು ಬಹಳ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳಿದನು: ಓ ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗಳು ಹೋರಾಡುವ ಬಯಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನುನೋಡಿ, ನನ್ನ ಕೈಕಾಲುಗಳು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ದೇಹವು ನಡುಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕೂದಲುಗಳು ನಿಮಿರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿವೆ. (1.27-29) ಬಿಲ್ಲು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚರ್ಮವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ತಲೆಯು ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ನನಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಓ ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. (1.30-31) ಓ ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ವಿಜಯ, ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನುಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಓ ಕೃಷ್ಣನೇ, ರಾಜ್ಯದ ಉಪಯೋಗ, ಅಥವಾ ಸಂತೋಷ, ಅಥವಾ ಜೀವನವೇನು? ಏಕೆಂದರೆ, ನಾವು ಯಾರಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ, ಸಂತೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ --- ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತೇವೆ. (1.32-33) ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಹೊರಟಿರುವನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಪುತ್ರರು, ಅಜ್ಜ, ತಾಯಿಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಸೋದರಮಾವ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು, ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಐಹಿಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲುನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಓ ಕೃಷ್ಣ. (1.34-35) ಓ ಕೃಷ್ಣ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಆನಂದವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ? ಈ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದನಂತರ, ನಾವು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. (1.36) ಆದ್ದರಿಂದ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪುತ್ರರಾದ ನಮ್ಮ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಸಹೋದರರನ್ನು ನಾವು ಕೊಲ್ಲಬಾರದು. ಓ ಕೃಷ್ಣ, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಕೊಂದನಂತರ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ? . ಈ ಪಾಪದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಹೇಗೆ , ಓ ಕೃಷ್ಣ? (1.38-39)

ಅರ್ಜುನನು ಯುದ್ಧದ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ

ಕುಟುಂಬದ ವಿನಾಶದೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಕುಟುಂಬಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಸಂಹಿತೆಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ನಾಶದಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನೈತಿಕತೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. (1.40) ಮತ್ತು ಓ ಕೃಷ್ಣ, ಅನೈತಿಕತೆಯು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದಾಗ, ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯರು ಭ್ರಷ್ಟರಾಗುತ್ತಾರೆ; ಮಹಿಳೆಯರು ಭ್ರಷ್ಟಗೊಂಡಾಗ, ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. (1.41) ಇದು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಕೊಲೆಗಾರರನ್ನು ನರಕಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅನ್ನಪಿಂಡ ಮತ್ತು ತರ್ಪಣದ ನೀರಿನ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಅರ್ಪಣೆಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾದಾಗ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಗಳು ಅವನತಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. (1.42) ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವವರ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಶಾಶ್ವತಗುಣಗಳು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರತೆಯ ಪಾಪಕೃತ್ಯದಿಂದ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. (1.43) ಓ ಕೃಷ್ಣ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ನಾಶವಾದಜನರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನರಕದಲ್ಲಿ ನರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. (1.44)

ಹಾದಿ ಕಠಿಣವಾದಾಗ, ಕಠಿಣವಾದವರುಗಳೂ ಮೋಸ ಹೋಗಬಹುದು

ಅಯ್ಯೋ! ರಾಜ್ಯದ ಸಂತೋಷಗಳಿಗಾಗಿ ದುರಾಶೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. (1.45) ನಾನು ನಿರಾಯುಧ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲನಾಗಿದ್ದಾಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಾ ಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. (1.46) ಸಂಜಯ ಹೇಳಿದನು : ಇದನ್ನು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನನು ರಥದ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದನು. (1.47)

2. ಭಾವಾತೀತ ಜ್ಞಾನ

ಸಂಜಯ ಹೇಳಿದನು: ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು, ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿತ್ತು, ಹಾಗೂ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಮುಳುಗಿದ್ದವು. (2.01) ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದನು: ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಣೆ ನಿನಗೆ ಏಕೆ ಬಂದಿದೆ? ಉದಾತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದು ಸರಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಓ ಅರ್ಜುನ, ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ. (2.02) ಓ ಅರ್ಜುನ, ಹೇಡಿಯಾಗಬೇಡ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿನಗೆ ತರವಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಈ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಓಡಿಸು. ಓ ಅರ್ಜುನ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎದ್ದೇಳು. (2.03)

ಅರ್ಜುನನು ಯುದ್ಧದ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ

ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಿದನು: ಓ ಕೃಷ್ಣ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಾಣಗಳಿಂದನನ್ನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅರ್ಹನಾದ ಭೀಷ್ಮ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣರನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೊಡೆಯಲಿ? (2.04) ಈ ಉದಾತ್ತ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆಯಬೇಡಿ ಬದುಕುವುದು ಉತ್ತಮ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ, ನಾನು ಅವರ ರಕ್ತದಕಲೆಯುಳ್ಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಆನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ? (2.05) ಯಾವ ಪರ್ಯಾಯ --- ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ತ್ಯಜಿಸುವುದು --- ಉತ್ತಮವೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಪುತ್ರರನ್ನು ಕೊಂದನಂತರ ನಾವು ಬದುಕಲು ಸಹ ಬಯಸಬಾರದು (2.06) ಕರುಣೆಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ (ಧರ್ಮ) ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯ. ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳು . (2.08) ಸಂಜಯ ಹೇಳಿದನು: ಓ ರಾಜನೇ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದನಂತರ, ಶೂರ ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ನಾನು ಹೋರಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಮೌನನಾದನು. (2.09) ಓ ರಾಜ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು, ನಗುತ್ತಾ, ಎರಡು ಸೈನ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದ ಅರ್ಜುನನೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು. (2.10)

ಗೀತೆಯ ಬೋಧನೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ

ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದನು: ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲದವರಿಗಾಗಿ ನೀನು ದುಃಖಿಸುತ್ತೀಯೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡು. ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಜೀವಂತರಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಸತ್ತವರಿಗಾಗಿ ದುಃಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ. (2.11) ಈ ದೊರೆಗಳು, ನೀನು, ಅಥವಾ ನಾನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.(2.12). ಅಂತೆಯೇ, ಇದು ಸಾವಿನನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇದರಿಂದ ಮೋಸಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. (ಇದನ್ನೂನೋಡಿ 15.08) (2.13) ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಪರ್ಕವು ಶಾಖ ಮತ್ತು ಶೀತ, ನೋವು ಮತ್ತು ಆನಂದದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಅಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಅಶಾಶ್ವತ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಓ ಅರ್ಜುನ, (2.14) ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಶಾಂತವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತನಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನೋವು ಮತ್ತು ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ --- ಓ ಅರ್ಜುನ, ಅಮರತ್ವಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. (2.15)

ಚೇತನ ಶಾಶ್ವತ, ದೇಹವು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ

ಅದೃಶ್ಯ ಆತ್ಮ (ಸತ್, ಆತ್ಮ) ಶಾಶ್ವತ, ಮತ್ತು ಗೋಚರ ಜಗತ್ತು (ಭೌತಿಕ ದೇಹವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸತ್ಯದದರ್ಶಕರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. (2.16) ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮ (ಆತ್ಮ) ಅವಿನಾಶವಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. (2.17) ಶಾಶ್ವತ, ಬದಲಾಗದ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಸಲಾಗದ ಆತ್ಮದ ದೇಹಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಓ ಅರ್ಜುನ, ಹೋರಾಡು. (2.18) ಆತ್ಮವು ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರನೆಂದು ಭಾವಿಸುವವನು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನೆಂದು ಭಾವಿಸುವವನು ಇಬ್ಬರೂ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮವು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. (2.19) ಆತ್ಮವು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಹುಟ್ಟದಿರುವ, ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ. ದೇಹವು ನಾಶವಾದಾಗ ಆತ್ಮವು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. (2.20) ಓ ಅರ್ಜುನ, ಆತ್ಮವು ಅವಿನಾಶ, ಸನಾತನ, ಹುಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೊಲ್ಲಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? (2.21)

ಆತ್ಮದ ಸಾವು ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ನಂತರ ಹೊಸವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವಂತೆಯೇ, ಜೀವಂತ ಘಟಕವು ಹಳೆಯ ದೇಹಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದನಂತರ ಹೊಸದೇಹಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. (2.22) ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಈ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿಯು ಅದನ್ನು ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ, ನೀರಿನಿಂದ ಒದ್ದೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಒಣಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು, ಸುಡಲು, ಒದ್ದೆಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಒಣಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಶಾಶ್ವತ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ, ಬದಲಾಗದ್ದು, ಸ್ಥಿರವಾದುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದು. (2.23-24) ಆತ್ಮವು ವಿವರಿಸಲಾಗದು, ಗ್ರಹಿಸಲಾಗದು ಮತ್ತು ಬದಲಾಗದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನೀನು, ದುಃಖಿಸಬಾರದು. (2.25) ಈ ಜೀವದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಥವಾ ದೇಹವು ಜನ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀನು ಭಾವಿಸಿದರೂ, ಓ ಅರ್ಜುನನೇ, ನೀನು ಈ ರೀತಿ ದುಃಖಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ, ಮತ್ತು ಸಾಯುವವನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ದುಃಖಿಸಬಾರದು. (2.26-27) ಓಅರ್ಜುನ, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ --- ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿ --- ಜನನದ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಮರಣದ ನಂತರ. ಅವು ಜನನ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ನಡುವೆಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತವೆ. ದುಃಖಿಸಲು ಏನು ಇದೆ? (2.28) ಕೆಲವರು ಈ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅದ್ಭುತವೆಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಅದ್ಭುತವೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇತರರು ಅದನ್ನು ಅದ್ಭುತವೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ನಂತರವೂ ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. (2.29) ಓ ಅರ್ಜುನನೇ, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಆತ್ಮವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಕಿಸಬಾರದು. (2.30)

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನುಅರ್ಜುನನಿಗೆಯೋಧನಕರ್ತವ್ಯವನ್ನುನೆನಪಿಸುತ್ತಾನೆ

ಯೋಧನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನೂ ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನೀನು ಕಂಪಿಸಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೋಧನಿಗೆ ನೀತಿಯುಕ್ತ ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಶುಭಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. (2.31) ಓ ಅರ್ಜುನ, ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಯೋಧರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತೆರೆದಬಾಗಿಲಿನಂತೆ ಯೋಚಿಸದೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. (2.32) ನೀನು ಈ ನೀತಿವಂತ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತೀಯೆ, ನಿನ್ನ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯೆ ಮತ್ತು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀಯೆ. (2.33) ಜನರು ನಿನ್ನ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಕಾಲ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ, ಅವಮಾನವು ಮರಣಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. (2.34) ನೀನು ಭಯದಿಂದ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದೀಯೆ ಎಂದು ಮಹಾನ್ ಯೋಧರುಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಿದವರು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. (2.35) ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ಅನೇಕ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೆಣಕುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ನೋವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು? (2.36) ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರೆ ನೀನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯೆ (ಕರ್ತವ್ಯದಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ), ಅಥವಾ ವಿಜಯಿಯಾದರೆ ನೀನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಓ ಅರ್ಜುನ, ಹೋರಾಡುವ ಧೃಢ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಎದ್ದೇಳು. (2.37) ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನೋವು, ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ, ಮತ್ತು ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಸೋಲನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊ. ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ನೀನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. (2.38)

ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ, ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮಹತ್ವ

ಓ ಅರ್ಜುನ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೀನು ಕಾರ್ಯಬಂಧನದಿಂದ (ಕರ್ಮ) ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಸೇವೆಯ (ಸೇವೆ) ಕರ್ಮಯೋಗದಸಾರವನ್ನು ಕೇಳು. (2.39) ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಶಿಸ್ತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಭೀತಿಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. (2.40) ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೃಡ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಓ ಅರ್ಜುನ, ಆದರೆ ಕೆಲಸದ ಫಲವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕವಲುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. (2.41)

ವೇದಗಳು ಜೀವನದ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ

ವೇದಗಳ ಸುಮಧುರ ಜಪದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡುವ, ದಾರಿತಪ್ಪಿದವರು --- ವೇದಗಳ ನೈಜ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಓ ಅರ್ಜುನಾ, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. (2.42) ಅವರು ಭೌತಿಕ ಆಸೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ಜೀವನದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುರಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಪುನರ್ಜನ್ಮವು ಅವರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. (2.43) ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಅಂತಹವಿಧಿ-ವಿಧಾನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ತೀರ್ಪು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ-ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಧೃಢ ನಿಶ್ಚಯವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. (2.44) ವೇದಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂರು ವಿಧಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ (ಗುಣಗಳು) ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿರುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ; ಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಸಮತೋಲಿತ ಮನಸ್ಸಿನವರಾಗಿ. ಮೂರು ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಏರು, ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದು. ಓ ಅರ್ಜುನ. (2.45) ಸ್ವಯಂ ಅರಿತುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಬೃಹತ್ ಸರೋವರದ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾದಾಗ ವೇದಗಳು ನೀರಿನ ಸಣ್ಣಜಲಾಶಯದಷ್ಟೇ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. (2.46)

ಕರ್ಮಯೋಗದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ

ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಿದೆ, ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ. ಕೆಲಸದ ಫಲಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಬಾರದು. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬಾರದು. (2.47) ಓ ಅರ್ಜುನಾ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸು, ಚಿಂತೆಮತ್ತುಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆಸ್ವಾರ್ಥಿಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನುತ್ಯಜಿಸುಮತ್ತುಯಶಸ್ಸುಮತ್ತುವೈಫಲ್ಯಎರಡರಲ್ಲೂಶಾಂತನಾಗಿರು. ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕರ್ಮಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. (2.48) ಸ್ವಾರ್ಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವು ನಿಸ್ವಾರ್ಥಸೇವೆ ಅಥವಾ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಓ ಅರ್ಜುನ, ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಆಗು. ತಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸಮಾಡುವವರು, ನಿಜಕ್ಕೂ, ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. (ಏಕೆಂದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲ). (2.49) ಒಬ್ಬ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಕಾರ ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿ. ಕೆಲಸದ ಫಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸದೆ ಒಬ್ಬರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದನ್ನು ಕರ್ಮಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. (2.50) ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ಫಲಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಆನಂದದಾಯಕವಾದ ದೈವಿಕಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. (2.51) ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯು ಗೊಂದಲದ ಮುಸುಕನ್ನುಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚುಚ್ಚಿದಾಗ, ನೀನು ಕೇಳಿದ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಏನು ಕೇಳಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರುತ್ತೀಯೆ. (2.52)ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಅದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ವೇದಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದಾಗ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಧೃಢವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಾಗ, ನೀನು ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ (ಸಮಾಧಿ) ಒಗ್ಗೂಡುವೆ. (2.53) ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಿದನು: ಓ ಕೃಷ್ಣ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ, ಜ್ಞಾನೋದಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತುಗಳು ಯಾವುವು? ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ? ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾನೆ? (2.54)

ಕ್ತಿಯ ಗುರುತುಗಳುಆತ್ಮನನ್ನು-ಅರಿತುಕೊಂಡ ವ್ಯ

ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದನು: ಒಬ್ಬನು ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವಿಯ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಶಾಶ್ವತಜೀವಿ (ಬ್ರಹ್ಮ)ದಿಂದ ತೃಪ್ತಿಗೊಂಡಾಗ, ಅವನನ್ನು ಪ್ರಬುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಓ ಅರ್ಜುನ. (2.55) ದುಃಖದಿಂದ ದುಗುಡವಲ್ಲದ, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಬಲಿಸದ, ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯ, ಭಯ ಮತ್ತು ಕೋಪದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತನಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಋಷಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. (2.56) ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದವರು, ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳ್ಳದವನು ಅಥವಾ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗದವನು, ಅವನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಿರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. (2.57) ಆಮೆಯು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಚಿಪ್ಪಿನೊಳಗೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವನು, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಿರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. (2.58) ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಬಯಕೆ ಮಸುಕಾಗುತ್ತದೆ, ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಆನಂದದಿಂದ ದೂರವಾದರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಕಡುಬಯಕೆಯು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. (2.59)

ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅಪಾಯಗಳು

ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ, ಓ ಅರ್ಜುನ, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾನೆ. (2.60) ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದನಂತರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಬೇಕು. ಅವರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆವರ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (2.61) ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬಯಕೆ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕೋಪವು ಅತೃಪ್ತ ಬಯಕೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. (2.62) ಭ್ರಮೆಯು ಅಥವಾ ಕಾಡುವ ವಿಚಾರಗಳು ಕೋಪದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಾಗ ತಾರ್ಕಿಕಕ್ರಿಯೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ತಾರ್ಕಿಕತೆಯು ನಾಶವಾದಾಗ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. (2.63)

ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು

ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಪಡದಿರುವಿಕೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ, ಆನಂದಿಸಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. (2.64) ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಪಡೆದನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬುದ್ಧಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುತ್ತದೆ. (2.65) ಶಾಶ್ವತ ಅಸ್ತಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ ಆತ್ಮ-ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ-ಗ್ರಹಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂಗ್ರಹಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ. (2.66) ಮನಸ್ಸು, ಚಂಚಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಚಂಡಮಾರುತವು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತೀರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತದೆ. (2.67) ಆದ್ದರಿಂದ, ಓ ಅರ್ಜುನ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವನ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ. (2.68) ಯೋಗಿ, ಸ್ವಯಂ ಸಂಯಮದವ್ಯಕ್ತಿ, ಇತರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ನೋಡುವ ಯೋಗಿಗೆ ಇದು ರಾತ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸದೆ ನದಿಯನೀರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸದೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಕರಗಿದಾಗ ಅವನು ಶಾಂತಿಯನ್ನುಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಭೌತಿಕವಸ್ತುಗಳನ್ನುಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. (2.70) ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಹಾತೊರೆಯುವವರಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. (2.71) ಓ ಅರ್ಜುನ, ಇದು ಅತೀಂದ್ರಿಯ (ಬ್ರಾಹ್ಮಿ) ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮೋಸ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಯಾದರೂ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ (ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾನೆ). (2.72)

3. ಕರ್ಮಯೋಗದ ದಾರಿ

ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಿದನು: ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನೀನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಓಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ಈ ಭಯಾನಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀನು ಯಾಕೆ ಬಯಸುತ್ತೀಯೆ? ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಪದಗಳಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುತ್ತೀಯೆ. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಹೇಳು, ನಾನು ಪರಮಪದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. (3.01-02) ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದನು: ಓ ಅರ್ಜುನ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಸ್ತಿನ ದ್ವಿಗುಣಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ --- ಚಿಂತನಶೀಲರಿಗೆ ಸ್ವಯಂಜ್ಞಾನದ (ಜ್ಞಾನಯೋಗ) ಮಾರ್ಗ, ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗ ಸಕ್ರಿಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಕೆಲಸದ (ಸೇವೆ, ಕರ್ಮಯೋಗ). (3.03) ಒಬ್ಬನು ಕೇವಲ ಕೆಲಸದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಾರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. (3.04) ಯಾರೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಯತ್ತ ಓಡುತ್ತಾರೆನಿಜಕ್ಕೂ, ಅಸಹಾಯಕವಾಗಿ. (3.05) ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದವವರು, ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಆನಂದದ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕಪಟಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. (3.06)

ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ಏಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು?

ಓ ಅರ್ಜುನ, ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮತ್ತುಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಅಂಗಗಳನ್ನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು,. (3.07) ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ. ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಹ ಅಸಾಧ್ಯ. (3.08) ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದ ಮನುಷ್ಯರು ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಓ ಅರ್ಜುನಾ, ಕೆಲಸದ ಫಲಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ, ನನ್ನ ಸೇವೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡು. (3.09)

ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಮೊದಲ ಆಜ್ಞೆ

ಬ್ರಹ್ಮ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ (ಸೇವಾ, ಯಜ್ಞ, ತ್ಯಾಗ) ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಹೇಳಿದನು: ಯಜ್ಞದಿಂದ ನೀವು ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಯಜ್ಞವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. (3.10) ಆಕಾಶ ನಿಯಂತ್ರಕರನ್ನು (ದೇವತೆಗಳು) ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಿಂದ ಪೋಷಿಸಿ, ಮತ್ತು ಆದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪೋಷಿಸಿ, ನೀವು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. (3.11) ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಿಂದ ಪೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಕಾಶ ನಿಯಂತ್ರಕರು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನುನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ನೀಡದೆ, ದೇವರ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುವವನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಳ್ಳ. (3.12) ನಿಸ್ವಾರ್ಥಸೇವೆಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ನೀತಿವಂತರು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ (ಮೊದಲು ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸದೆ, ಅಥವಾ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆ) ತಮಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ಅಶುದ್ಧರು, ಸತ್ಯವಾಗಿ, ಪಾಪವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. (3.13) ಜೀವಂತ ಜೀವಿಗಳು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಜನಿಸುತ್ತವೆ; ಧಾನ್ಯಗಳು ಮಳೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ; ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ (ದೇವತೆಗಳಪರವಾಗಿ). (ಇದನ್ನೂನೋಡಿ 4.32). ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನುವೇದಗಳಲ್ಲಿಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೇದಗಳುಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ (ಶಾಶ್ವತಜೀವಿ) ಬಂದಿವೆ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸದಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಇರುತ್ತದೆ. (3.14-15) ತ್ಯಾಗದ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ (ಸೇವೆ) ಸೃಷ್ಟಿಯ ಚಕ್ರವನ್ನು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡದವನು ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವವನು, ಆ ಪಾಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ, ಓ ಅರ್ಜುನ. (3.16) ಆತ್ಮನನ್ನು-ಅರಿತುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಶಾಶ್ವತ ಜೀವಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂತೋಷಪಡುವ, ಶಾಶ್ವತ ಅಸ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡುವ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಅಸ್ತಿತ್ವದಿಂದ ತೃಪ್ತಿಹೊಂದಿದವನಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಕರ್ತವ್ಯವಿಲ್ಲ. (3.17) ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ. ಆತ್ಮನನ್ನು-ಅರಿತುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾರನ್ನೂ (ದೇವರನ್ನುಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವಲಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. (3.18)

 

ನಾಯಕರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಬೇಕು

ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಾಂಧವ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ವಹಿಸು, ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಂಧವ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. (3.19) ರಾಜ ಜನಕ ಮತ್ತು ಇತರರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಿಂದ (ಕರ್ಮಯೋಗ) ಮಾತ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು (ಅಥವಾ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ) ಪಡೆದರು. ಜನರಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. (3.20) ಉದಾತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಇತರರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೂ, ಪ್ರಪಂಚವು ಅದನ್ನುಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. (3.21) ಓ ಅರ್ಜುನ, ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ (ಸ್ವರ್ಗ, ಭೂಮಿಮತ್ತುಕೆಳಗಿನಪ್ರದೇಶಗಳು) ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾನು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತೇನೆ. (3.22) ಓ ಅರ್ಜುನ, ನಾನು ಪಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗದಿದ್ದರೆ, ಜನರು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೆಲಸಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಈ ಲೋಕಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೇನೆ. (3.23-24) ಓ ಅರ್ಜುನ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೆಲಸದ ಫಲಗಳಿಗೆ ಲಗತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ಬಾಂಧವ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸಮಾಡಬೇಕು. (3.25) ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಕೆಲಸದ ಫಲಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಬಾರದು, ಆದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥಬಾಂಧವ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಬೇಕು. (ಇದನ್ನೂನೋಡಿ 3.29) (3.26)

ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೃತಿಗಳು

ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಭ್ರಮೆಯಿಂದಾಗಿ, ಜನರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡುವವರು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. (5.09, 13.29, ಮತ್ತು 14.19 ಸಹ ನೋಡಿ) (3.27) ಓ ಅರ್ಜುನ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವವನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಎಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಅದು ಅವರ ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ (ನಮ್ಮಅಂಗಗಳು) ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದೆ. (3.28) ಪ್ರಕೃತಿಯ ಭ್ರಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ (ಮಾಯೆ) ಮೋಸಹೋಗುವವರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಬಾರದು. (3.26 ಸಹ ನೋಡಿ) (3.29) ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಯಕೆ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ದುಃಖದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರಿ. (3.30) ನನ್ನ ಈ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರು - ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ (ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ) ಮತ್ತು ಗೊಣಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರುವವರು ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪೆನ್ನುವವರು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದವರನ್ನು, ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನದ ಅಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಜ್ಞಾಶೂನ್ಯ ಮತ್ತು ಕಳೆದು ಹೋದವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. (3.31-32) ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸಂಯಮದ ಮೌಲ್ಯವೇನು? (3.33)

 

 

ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಎಡವಟ್ಟುಗಳು

ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಪಡದಿರುವಿಕೆಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಯಾರೂ ಈ ಎರಡರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಅವರ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಎಡವಟ್ಟುಗಳಾಗಿವೆ. (3.34) ಉನ್ನತ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ಬರ ಕೀಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೆಲಸ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿನ ಸಾವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕೆಲಸವು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. (ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ 18.47) (3.35)

ಕಾಮವು ಪಾಪದ ಮೂಲ

ಅರ್ಜುನನು ಕೇಳಿದನು: ಓ ಕೃಷ್ಣ, ಒಬ್ಬನ ಇಚ್ಚಾಶಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಲು ಅವನನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆಯಲ್ಲಾ ಅದು ಏನು? (3.36) ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದನು: ಇದು ಕಾಮ (ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳ ತೀವ್ರ ಆಸೆ), ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದು ಅತೃಪ್ತವಾದಾಗ ಕೋಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಮಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೆವ್ವ. ಇದು ಶತ್ರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿ. (3.37) ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹೊಗೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದಂತೆ, ಧೂಳಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಮತ್ತು ಭ್ರೂಣಕವಚದಲ್ಲಿರುವ ಭ್ರೂಣದಂತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಕಾಮದಿಂದ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. (3.38) ಓ ಅರ್ಜುನ, ಜ್ಞಾನದ ಶಾಶ್ವತ ಶತ್ರುವಾದ ಕಾಮದ ಈ ಅತೃಪ್ತ ಬೆಂಕಿಯು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. (3.39) ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಕಾಮದ ಆಸನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಮ-ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ --- ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. (3.40) ಆದ್ದರಿಂದ, ಓ ಅರ್ಜುನ, ಮೊದಲು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ-ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಭೌತಿಕ ಬಯಕೆಯ ಈ ದೆವ್ವವನ್ನು ಕೊಲ್ಲು. (3.41)

ಕಾಮವನ್ನುಹೇಗೆನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು

ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ; ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ; ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು ಅತ್ಮವು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. (6.07-08 ಸಹ ನೋಡಿ) (3.42) ಹೀಗೆ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಆತ್ಮವು ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು (ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ), ಓ ಅರ್ಜುನ, ಈ ಪ್ರಬಲ ಶತ್ರು, ಕಾಮವನ್ನು ಕೊಲ್ಲು. (3.43)

4. ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಹಾದಿ

ಕರ್ಮಯೋಗ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾನೂನು

ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದನು: ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯದ ಶಾಶ್ವತ ವಿಜ್ಞಾನವಾದ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ನಾನು ರಾಜ ವಿವಸ್ವಾನನಿಗೆ ಕಲಿಸಿದೆ. ವಿವಸ್ವಾನನು ಅದನ್ನು ಮನುವಿಗೆ ಕಲಿಸಿದರು. ಮನುವು ಅದನ್ನು ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಸಂತ-ರಾಜರಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿತ್ತು (ಕರ್ಮಯೋಗ). ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕರ್ಮಯೋಗದ ವಿಜ್ಞಾನವು ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು. ಇಂದು ನಾನು ಅದೇ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿನಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತ. ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ರಹಸ್ಯ. (4.01-03) ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದನು: ನೀನು ನಂತರ ಜನಿಸಿದ್ದೀಯೆ, ಆದರೆ ವಿವಸ್ವಾನನು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು? (4.04)

ದೇವರ ಅವತಾರದ ಉದ್ದೇಶ

ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದನು: ನೀನು ಮತ್ತು ನಾನು ಇಬ್ಬರೂ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತಾಳಿದ್ದೇವೆ. ಓ ಅರ್ಜುನ, ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಅವುಗಳ ನೆನಪಿಲ್ಲ. (4.05) ನಾನು ಶಾಶ್ವತ, ಸ್ಥಿರ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಭು ಆಗಿದ್ದರೂ, ನನ್ನ ದೈವಿಕ ಸಂಭಾವ್ಯಶಕ್ತಿಯನ್ನು (ಯೋಗಮಾಯೆ) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಸ್ತುಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. (10.14 ಸಹ ನೋಡಿ) (4.06) ಓ ಅರ್ಜುನ, ಧರ್ಮ (ಸದಾಚಾರ) ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮದ (ಅನ್ಯಾಯ) ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ವಿದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಾನು ನಾನಾಗಿಯೇ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ದುಷ್ಟರನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕ್ರಮವನ್ನು (ಧರ್ಮ) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಾನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. (4.07-08) ಓ ಅರ್ಜುನ, ನನ್ನ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ನೋಟ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು (ಸೃಷ್ಟಿ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆಯ) ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನು, ನನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ದೇಹವನ್ನು ತೊರೆದನಂತರ ಮತ್ತೆ ಜನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. (4.10)

ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಹಾದಿ

ಜನರು ವಿಭಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ; ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿದರೂ, ನಾನು ಅವರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪೂರೈಸುತ್ತೇನೆ. (4.11) ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರು ಆಕಾಶನಿಯಂತ್ರಕರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾನವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. (4.12) ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳು ನನ್ನಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ನಾನು ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಭಜನೆಯ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲೇಖಕನಾಗಿದ್ದರೂ, ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಶಾಶ್ವತ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. (18.41 ಸಹ ನೋಡಿ) (4.13) ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕರ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲಸದ ಫಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುವವನು ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂಧಿತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. (4.14) ವಿಮೋಚನೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಅನ್ವೇಷಕರು ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಾಚೀನರು ಮಾಡಿದಂತೆ ನೀನೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. (4.15)

ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ, ಆಂಟಿಕೊಳ್ಳದ ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಿತ ಕ್ರಿಯೆ.

ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಸಹಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜನನ-ಮರಣದ ಚಕ್ರದಿಂದ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. (4.16) ಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ (ಅಥವಾ ಸ್ವಾರ್ಥ) ಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ವರೂಪ, ಆಂಟಿಕೊಳ್ಳದ (ಅಥವಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ) ಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಿತ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. (4.17)

ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಕರ್ಮದ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ

ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡುವವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. . (ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಮಾಡುವವರಲ್ಲ, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಧನ.) ಅತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯುವ ಮೂಲಕ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಂದ ಋಷಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಯಫಲವನ್ನುನಿರೀಕ್ಷಸದೆ, ಬಂದದ್ದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಪಡುತ್ತಾರೆಯೊ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಕ್ರಿಯಾಫಲಗಳನ್ನೇನೂ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. (4.20) ಆಸೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿರುವವನು, ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದವನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ --- ದೈಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ.(4.21). ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಸೂಯೆ, ವಿಫಲತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವವನಿಗೆ ಕರ್ಮವು ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ. (4.22).ಯಾರು ಲಗತ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೊ ಅವರ ಕರ್ಮ ಬಂಧಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ (4.23) ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಾಶ್ವತಜೀವಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವವನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. (ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ 9.16) (4.24)

ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

ಕೆಲವು ಯೋಗಿಗಳು ದೇವಲೋಕನಿಯಂತ್ರಕರಿಗೆ (ದೇವತೆಗಳು) ಪೂಜಾಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇತರರು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಸುಖಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾರೆ.(4.25-28) ಇತರರು ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಇತರ ಯೋಗ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತ್ಯಾಗವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. (4.29) ಇತರರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಉಛ್ವಾಸವನ್ನು ತ್ಯಾಗವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಬಲ್ಲವರು, ಮತ್ತು ಅವರು ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಶುದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. (4.30) ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ತ್ಯಾಗದಫಲವಾಗಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಮಕರಂದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಓ ಅರ್ಜುನ, ಈ ಜಗತ್ತು ಸಹ ತ್ಯಾಗಮಾಡದವರಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಇರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇತರ ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ? (4.38, ಮತ್ತು 5.06 ಸಹನೋಡಿ). (4.31) ಅನೇಕ ವಿಧದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅಥವಾ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ನೀನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವೆ (ಮೋಕ್ಷ, ನಿರ್ವಾಣ). (ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ 3.14) (4.32)

ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ

ಓ ಅರ್ಜುನ, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು, ಲಾಭ ಅಥವಾ ಉಡುಗೊರೆಗಿಂತ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಾಗುತ್ತವೆ. (4.33) ವಿನಮ್ರ ಗೌರವದಿಂದ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮವನ್ನು-ಅರಿತುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನಿನಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. (4.34) ಓ ಅರ್ಜುನ, ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ನೀನು ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬಾರದು. ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನೀನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು (ಮೊದಲು) ನನ್ನೊಳಗೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ, ನಂತರ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಉನ್ನತ ಆತ್ಮದೊಳಗೆ ನೋಡಬೇಕು (ತದನಂತರ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರನೋಡು). (4.35) ಒಬ್ಬನು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವನು ಸ್ವಯಂಜ್ಞಾನದ ತೆಪ್ಪದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪಾಪದ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಬಹುದು. (4.36) ಓ ಅರ್ಜುನ, ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿ ಮರವನ್ನು ಬೂದಿಮಾಡುವಂತೆ; ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಂಕಿಯು ಕರ್ಮದ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೂದಿಮಾಡುತ್ತದೆ. (4.37)

ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ

ಸತ್ಯವಾಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನದಂತೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಯು ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಶುದ್ಧನಾಗುವವನು ಈಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. (4.31, ಮತ್ತು 5.06, 18.78 ಸಹ ನೋಡಿ) (4.38) ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವವನು ಈ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದನಂತರ, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. (4.39) ಅಭಾಗಲಬ್ಧರು, ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರು (ನಾಸ್ತಿಕ) ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಜಗತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಂತೋಷವೂ ಇಲ್ಲ. (4.40)

ನಿರ್ವಾಣಕ್ಕೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗ ಎರಡೂ ಅಗತ್ಯ

ಕೆಲಸದ ಫಲವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಮೂಲಕಕೆಲಸವನ್ನುತ್ಯಜಿಸಿದವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನುಕೆಲಸ (ಕರ್ಮ) ಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಅನುಮಾನಗಳು ಅತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ, ಓ ಅರ್ಜುನ. ಆದುದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂದ ಅನುಮಾನವನ್ನು (ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ) ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಡು. (4.42)

5. ಪುನರುಜ್ಜೀವನದಹಾದಿ

ಅರ್ಜುನಹೇಳಿದನು: ಓ ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತೀಯೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ. (5.05 ಸಹ ನೋಡಿ) (5.01) ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದನು: ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥಸೇವೆಯ ಮಾರ್ಗ ಎರಡೂ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. (5.02) ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಅಥವಾ ಇಚ್ಛಿಸದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ನಿಜವಾದ ಸಂನ್ಯಾಸಿ (ಪುನರುಜ್ಜೀವನ),ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಓ ಅರ್ಜುನ, ಅತೀಂದ್ರಿಯಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥಸೇವೆ ಎಂಬ ಜೋಡಿ ವಿರುದ್ಧಾಭಾಸಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವ ಮೂಲಕ ನೀನು ಕರ್ಮಬಂಧನದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತೀಯೆ. (5.03)

ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನೆಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ

ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು - ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲ - ಆತ್ಮ-ಜ್ಞಾನದಮಾರ್ಗ (ಅಥವಾತ್ಯಜಿಸುವುದು) ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥಸೇವೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು (ಕರ್ಮಯೋಗ) ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಒಂದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಎರಡರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. (5.04) ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಯಾವುದೇ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದರೂ, ಕರ್ಮಯೋಗಿಯೂ ಅದೇ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತ್ಯಜಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಕೆಲಸದಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ನೋಡುವವನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. (6.01 ಮತ್ತು 6.02 ಸಹನೋಡಿ) (5.05) ಆದರೆ, ಓ ಅರ್ಜುನ, ನಿಜವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದನ್ನು, ಕರ್ಮಯೋಗವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧಿಸುವುದುಕಷ್ಟ. ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಋಷಿಯು ಬೇಗನೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. (4.31, ಮತ್ತು 4.38 ಸಹನೋಡಿ) (5.06) ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿವೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೋಡುವ ಒಬ್ಬ ಕರ್ಮಯೋಗಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದರೂ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬದ್ಧನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. (5.07)

ಒಬ್ಬ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಬುದ್ಧಿವಂತರು (ಅಥವಾ ಸಂನ್ಯಾಸಿ) ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ: "ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ". ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಕೇಳುವಲ್ಲಿ, ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಾಗ, ವಾಸನೆ, ತಿನ್ನುವುದು, ನಡೆಯುವುದು, ಮಲಗುವುದು, ಉಸಿರಾಡುವುದು; ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವುದು, ಕೊಡುವುದು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚುವುದು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. (5.08-.09) ಯಾರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮಗಾಗಿ ಎಂದು ಮಾಡಿ ಕರ್ಮಫಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೊ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವೂ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಕಮಲದ ಎಲೆಯು ನೀರಿನಿಂದ ಒದ್ದೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ. (5.10) ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ --- ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಾಂಧವ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾತ್ರ. (5.11) ಕೆಲಸದ ಫಲಗಳೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಪರಮ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ; ಇತರರು, ಕೆಲಸದ ಫಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದವರು ಸ್ವಾರ್ಥ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಂಧಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. (5.12)

ಅತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗ

ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. (5.13) ಭಗವಂತನು ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. (5.14) ಯಾರ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಭಗವಂತನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಅಜ್ಞಾನದ ಮುಸುಕಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ; ಆ ಮೂಲಕ ಜನರು ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ (ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ). (5.15) ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನವು ಆತ್ಮದ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯನು ಪ್ರಪಂಚದವಸ್ತುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. (5.11) ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿದೆಯೋ ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೊ ಅವರ ಕಲ್ಮಷಗಳೆಲ್ಲ ಕರಗಿ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜನನ ಇಲ್ಲ. (5.17)

ಪ್ರಬುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗುರುತುಗಳು

ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯು (ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ) ಕಲಿತವರು ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರ ಪುರೋಹಿತ, ಬಹಿಷ್ಕೃತ, ಹಸು, ಆನೆ ಅಥವಾ ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. (6.29 ಸಹ ನೋಡಿ) (5.18) ಈ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶಾಶ್ವತ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ದೋಷರಹಿತ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.(5.19). ಯಾರು ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಗದೆ, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗದೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವವನೊ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. (5.20) ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಲೋಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. (5.21) ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳು, ನಿಜವಾಗಿ ದುಃಖದ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಓ ಅರ್ಜುನ, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡಬೇಡ. (18.38 ಸಹ ನೋಡಿ) (5.22) ಸಾವಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಾಮ ಮತ್ತು ಕೋಪದ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಲ್ಲವನು ಯೋಗಿ, ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಯುಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ. (5.23) ಶಾಶ್ವತ ಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವವನು, ಒಳಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು (ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು) ಆನಂದಿಸುವವನು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು; ಅಂತಹ ಯೋಗಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾನೆ. (5.25) ಕಾಮ ಮತ್ತು ಕೋಪದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದವರು, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಧೀನಗೊಳಿಸಿದವರು, ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. (5.26)

 

ಮೂರನೆಯ ಮಾರ್ಗ --- ಭಕ್ತಿ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಯ ಮಾರ್ಗ

ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯು, ನಿಜವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಆನಂದಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬುಗಳ ನಡುವೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವ ಉಸಿರಾಟವನ್ನುಸಮನಾಗಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು (ಮುಕ್ತಿ) ಪ್ರಧಾನ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕಾಮ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ಭಯದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. (5.27-28) ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ನನ್ನನ್ನು (ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣ, ಪರಮಾತ್ಮ) ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಕಠಿಣತೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವವನಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮಹಾನ್ ಭಗವಂತನಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಸ್ನೇಹಿತನೆಂದು ತಿಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. (5.29)

6. ಧ್ಯಾನದಹಾದಿ

ಒಬ್ಬ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ

ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದನು: ನಿಗದಿತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಹುಡುಕದೆ (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ) ನಿರ್ವಹಿಸುವವನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವವನು (ಸಂನ್ಯಾಸಿ) ಮತ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗಿ. ಒಬ್ಬನು ಕೇವಲ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸದೆ ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬನು ಕೇವಲ ಕೆಲಸದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ಯೋಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. (6.01) ಓ ಅರ್ಜುನ, ಅವರು ತ್ಯಾಗ (ಸಂನ್ಯಾಸ) ಎಂದು ಕರೆಯುವುದನ್ನು, ಕರ್ಮಯೋಗ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಯೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸದ ಯಾರೂ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. (5.01, 5.05, 6.01, ಮತ್ತು 18.02 ಸಹನೋಡಿ) (6.02)

ಯೋಗ ಮತ್ತು ಯೋಗಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಯೋಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ (ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತತೆ), ಕರ್ಮಯೋಗವು ಸಾಧನವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದವನಿಗೆ, ಶಾಂತತೆಯು ಆತ್ಮ-ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಫಲಗಳಿಗೆ ಲಗತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರದಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದಾಗ, ಯೋಗದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. (6.03-04)

ಮನಸ್ಸು ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಶತ್ರು

ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು --- ಮತ್ತು ಅವನತಿ ಆಗಬಾರದು ---. ಮನಸ್ಸು ಒಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಶತ್ರು. ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವವರ ಸ್ನೇಹಿತ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಶತ್ರುವಿನಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. (6.05-06) ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವವನು --- ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು --- ಶಾಖ ಮತ್ತು ಶೀತದಲ್ಲಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನೋವಿನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅಪಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.(6.07) ಯಾವ ಮಾನವನು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಮತ್ತುಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೊ ಅವನು ಶಾಂತನಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಿಯಾಗಿ, ಅವನಿಗೆ ಮಣ್ಣು, ಕಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. (6.08) ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹಚರರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಶತ್ರುಗಳು, ತಟಸ್ಥರು, ಮಧ್ಯಸ್ಥರು, ದ್ವೇಷಿಗಳು, ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸಂತರು ಮತ್ತು ಪಾಪಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. (6.09)

ಧ್ಯಾನದ ತಂತ್ರಗಳು

ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದನಂತರ ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದ ನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. (6.10) ಒಬ್ಬನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಧೃಢ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರದು, ಪವಿತ್ರ ಕುಶ ಹುಲ್ಲು, ಜಿಂಕೆಯ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟು, ಸ್ವಚ್ಚವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆರಾಮದಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ಸ್ವಯಂ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಬೇಕು. (6.11-12) ಸೊಂಟ, ಬೆನ್ನು, ಎದೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ತಲೆಯನ್ನು ನೆಟ್ಟಗೆ, ಚಲನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡದೆ, ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ; ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿಸಿ; ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸು; ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊ; ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸು; ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊ.(6.13-14). ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದರೆ ನಿನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣವು ಸಿಗುತ್ತದೆ.(6.15)

ಓ ಅರ್ಜುನ, ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವವನಿಗೆ ಅಥವಾ ತಿನ್ನದವನಿಗೆ; ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತಾರೊ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. (6.16) ಆದರೆ ತಿನ್ನುವುದು, ಮನರಂಜನೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಮಲಗುವುದು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮಿತವಾದವನಿಗೆ ಧ್ಯಾನದ ಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. (6.17) ಶಾಶ್ವತ ಜೀವಿಯೊಂದಿಗಿನ ಒಕ್ಕೂಟ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದಾಗ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದಾದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯೋಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ,. (6.18) ಗಾಳಿಯಿಂದ (ಆಸೆಗಳಿಂದ ದೂರ) ಆಶ್ರಯಪಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ (ಶಾಶ್ವತ ಜೀವಿಗಳಿಂದ) ದೀಪವು ಮಿನುಗುವುದಿಲ್ಲ; ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಯೋಗಿಯ ಅಧೀನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಹೀಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುತ್ತಾರೆ. (6.19)

ಮನಸ್ಸು, ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದಾಗ, ಸ್ಥಿರವಾದಾಗ, ಒಬ್ಬನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. (6.20) ಅವನು ಅನಂತ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲದು ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರಿತ ನಂತರ, ಅವನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. (6.21) ಆತ್ಮ-ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ(ಆಸಾ), ನಂತರ ಅಸಾಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಸಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. (6.22) ದುಃಖದೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವನ್ನು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾನಸಿಕ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. (6.23) . ನನ್ನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಆಸೆಗಳು ನಿರ್ನಾಮವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಶುಭ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸು.(6.24-25) ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸು ಧ್ಯಾನಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸು. (6.26)

ಯೋಗಿ ಯಾರು?

ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಆನಂದವು ಆತ್ಮನನ್ನು-ಅರಿತುಕೊಂಡ ಯೋಗಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅವರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಪಾಪದಿಂದ (ಅಥವಾ ದೋಷಗಳಿಂದ) ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. (6.27) ಅಂತಹ ಪಾಪವಿಲ್ಲದ ಯೋಗಿ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಅಸ್ತಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು, ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಅನಂತ ಆನಂದವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾನೆ. (6.28) ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಶಾಶ್ವತ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಕಾರಣ; ಶಾಶ್ವತ ಅಸ್ತಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರುವ ಯೋಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಯನ್ನು ಸಮಾನ ನೋಟದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. (4.35, 5.18 ಸಹ ನೋಡಿ) (6.29) ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವವರು ಮತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುವವರು ನನ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟವನಲ್ಲ. (6.30) ದ್ವಂದ್ವವಾದಿಗಳು, ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರಾಧಿಸುವವರು, ಅವರ ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ. (6.31) ಒಬ್ಬನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಗಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇತರರ ನೋವು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಲ್ಲ ಓ ಅರ್ಜುನ. (6.32)

ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳು

ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಿದನು: ಓ ಕೃಷ್ಣ, ಧ್ಯಾನದ ಯೋಗವು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಡಪಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿರಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಓ ಕೃಷ್ಣ, ಮನಸ್ಸು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಸ್ಥಿರ, ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ಹಠಮಾರಿ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.(6.33-34) ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದನು: ಆರ್ಜುನಾ, ಮನಸ್ಸು ಅತಿ ಚಂಚಲ ಮತ್ತು ನಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿಡುವುದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಛಲದಿಂದ ಅದನ್ನು ಹದ್ದುಬಸ್ತಿಗೆ ತರಬಹುದು. (6.35) ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಯೋಗವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಧೀನಗೊಳಿಸದವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಶ್ರಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಧೀನ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಯೋಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. (6.36)

ವಿಫಲ ಯೋಗಿಯ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ

ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಿದನು: - ಓಕೃಷ್ಣ, ಧ್ಯಾನದ ಹಾದಿಯಿಂದ ವಿಮುಖನಾದ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠುರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ಯೋಗದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಂತಹವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು? (6.37) ಓ ಕೃಷ್ಣ, ಚದುರಿದ ಮೋಡದಂತೆ ಅವನು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆ (ಯೋಗ ಮತ್ತು ಭೋಗ, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಸುಖಗಳು), ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆಯೇ? (6.38) ಓ ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಈ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೀಯೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. (15.15 ಸಹ ನೋಡಿ) (6.39) ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದನು: ಓ ಅರ್ಜುನ, ಯೋಗಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿನಾಶವಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದಿ ಎಂದಿಗೂ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ. (6.40)

ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದ ಯೋಗಿಯು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿ, ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮರುಜನ್ಮ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಯೋಗಿಯು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಯೋಗಿಗಳ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಜನನವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. (6.41-42) ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮರಳಿಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಓ ಅರ್ಜುನ, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. (6.43) ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದ ಯೋಗಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಜೀವನದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಗಳ ಅನಿಸಿಕೆಗಳ (ಸಂಸ್ಕಾರ) ಕಾರಣದಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವವನು --- ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಒಕ್ಕೂಟ --- ವೈದಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. (6.44) ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಶ್ರಮಿಸುವ ಯೋಗಿ, ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮೇಣ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ (ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣತೆಗಳಿಂದ) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾನೆ. (6.45)

ಉತ್ತಮ ಯೋಗಿ ಯಾರು?

ಯೋಗಿ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. (ವೈದಿಕ) ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗಿಂತ ಯೋಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವವರಿಗಿಂತ ಯೋಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಓ ಅರ್ಜುನ, ನೀವು ಯೋಗಿಯಾಗಿರಿ. (6.46) ಯೋಗಿ-ಭಕ್ತ ನನ್ನನ್ನುಅತ್ಯಂತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವವನು ಮತ್ತು ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿದೆ --- ಎಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ನಾನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇನೆ. (12.02 ಮತ್ತು 18.66 ಸಹ ನೋಡಿ) (6.47)

7. ಆತ್ಮ-ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ

ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದನು: ಓಅರ್ಜುನ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವುದು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವೆ. (7.01) ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರ ಜ್ಞಾನೋದಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. (7.02) ಸಾವಿರಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಯಶಸ್ವಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. (7.03)

ವಸ್ತು, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಚೇತನದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು

ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಅಹಂ, ಆಕಾಶ, ಗಾಳಿ, ಬೆಂಕಿ, ನೀರು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯು ನನ್ನ ವಸ್ತುಶಕ್ತಿಯ (ಪ್ರಕೃತಿ) ಎಂಟು ಪಟ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆ (ಅಥವಾ ವಿಭಜನೆ). (ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ 13.05) (7.04) ವಸ್ತುಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕೃತಿ. ಓ ಅರ್ಜುನ, ಈ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಮಾತ್ಮ (ಪುರುಷ) ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಉನ್ನತ ಪ್ರಕೃತಿ. (7.05) ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಈ ದ್ವಿಗುಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು; ಮತ್ತು ನಾನು - ಪರಮಾತ್ಮ (ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಕೃಷ್ಣ) --- ನಾನು ಮೂಲದ ಮೂಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಿಸರ್ಜನೆಯೂ ನನ್ನದೆ. (ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ 13.26) (7.06)

ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಮನೋಭಾವವೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಧಾರ

ಓ ಅರ್ಜುನ, ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನು, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದಾರದ ಮೇಲೆ (ಹಾರವನ್ನು) ಕಟ್ಟಿದಂತೆ. ನಾನು ನೀರಿನ ರುಚಿ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರರ ತೇಜಸ್ಸು, ನಾನು ವೇದಗಳ ಓಂ . ನಾನು ಭೂಮಿಯ ಸಿಹಿ,ಸುಗಂಧ. ನಾನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿನ ಶಾಖ, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿನ ಜೀವ, ಮತ್ತು ತಪಸ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣತೆ. (7.08-09) ಓ ಅರ್ಜುನ, ನನ್ನನ್ನುಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಶಾಶ್ವತ ಬೀಜವೆಂದು ತಿಳಿ. ನಾನು ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ. (9.18 ಮತ್ತು 10.39 ಸಹ ನೋಡಿ). ಕಾಮ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಬಲಶಾಲಿಯ ಶಕ್ತಿ ನಾನು. ಓ ಅರ್ಜುನ, ನೀತಿಯಲ್ಲಿ (ಧರ್ಮ) (ಮದುವೆಯನಂತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ) ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಮ (ಮನ್ಮಥ). (7.10-11) ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳು (ಗುಣಗಳು) --- ಒಳ್ಳೆಯತನ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ --- ಸಹ ನನ್ನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿ. ನಾನು ಗುಣಗಳಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತನಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗುಣಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. (9.04 ಮತ್ತು 9.05 ಸಹ ನೋಡಿ) (7.12) ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಮಾನವರು ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ; ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ಈ ಗುಣಗಳ ಮೇಲಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. (7.13)

ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವವರು ಯಾರು?

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನನ್ನ ಈ ದೈವಿಕಶಕ್ತಿ (ಮಾಯೆ) ಜಯಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ನನಗೆ ಶರಣಾಗುವವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟುತ್ತಾರೆ.(14.26,15.19 ಮತ್ತು18.66ನ್ನೂ ನೋಡಿ) (7.14). ದುಷ್ಟರು, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವಭಾವದವರು ದೈವಿಕ ಭ್ರಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತಾರತಮ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡವರು ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. (7.15)

ಓ ಅರ್ಜುನ, ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ಸದ್ಗುಣಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಅವರೆಂದರೆ: ತೊಂದರೆ ಗೀಡಾದವರು, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಡುಕುವವರು, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹುಡುಕುವವರು ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಪ್ರಬುದ್ಧರು. (7.16) ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಐಕ್ಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಭಕ್ತಿ ಏಕಮನಸ್ಸಿನದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುದು, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರಬುದ್ಧರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧನು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. (7.17) ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ವೇಷಕರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಉದಾತ್ತರು, ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಕ್ತನನ್ನು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಎಂದು ನಾನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಚಲವಾದವನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ವಾಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾನೆ. (9.29 ಸಹ ನೋಡಿ) (7.18) ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಬುದ್ಧನಾದವನು ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ (ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮ) ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. (7.19) ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಆಸೆಗಳಿಂದ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕರ್ಮದ ಅನಿಸಿಕೆ (ಸಂಸ್ಕಾರ) ದಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ, ಆಕಾಶನಿ ಯಂತ್ರಕರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. (7.20)

ಯಾವುದೇ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಆರಾಧನೆಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು

ಯಾರಾದರೂ ಯಾವುದೇ ದೇವತೆಯನ್ನು (ಯಾವುದೇ ಹೆಸರು, ರೂಪ ಮತ್ತು ವಿಧಾನವನ್ನುಬಳಸಿ) ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಾನು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸ್ಥಿರವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, ಅವರು ಆ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ದೇವತೆಯ ಮೂಲಕವೇ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಚೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಿಜಕ್ಕೂ ನನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. (7.21-22) ಈ ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಾನವರ ಇಂತಹ ವಸ್ತುಲಾಭಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಆಕಾಶ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಆರಾಧಕರು ಆಕಾಶ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನ್ನಬಳಿಗೇ ಬರುತ್ತಾರೆ. (7.23)

ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ನನ್ನ ಅಸ್ಥಿರ, ಹೋಲಿಸಲಾಗದ, ಗ್ರಹಿಸಲಾಗದ ಮತ್ತು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ರೂಪವನ್ನು (ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು) ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ --- ನಾನು, ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಜೀವಿ, ನಿರಾಕಾರ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿ . (7.25)

ಓ ಅರ್ಜುನ, ಹಿಂದಿನ, ವರ್ತಮಾನದ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವಿಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. (7.26) ಓ ಅರ್ಜುನ, ಇಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಪಡದಿರುವಿಕೆಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಜೋಡಿ ಜೋಡಿಗಳ ಭ್ರಮೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರ ಕರ್ಮ ಅಥವಾ ಪಾಪವು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ, ಜೋಡಿ ವಿರೋಧಗಳ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.(7.27-28) ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಚ್ಚಿಸುವವರು ನನ್ನನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅರಿತು ಅವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ. (7.29) ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿಸಹ ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಜೀವಿಗಳು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದೈವಿಕ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಅಚಲ ಭಕ್ತರು ನನ್ನನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. (8.04 ಸಹ ನೋಡಿ) (7.30)

8. ಪರಮಾತ್ಮ.

ಅರ್ಜುನ: ಓ ಕೃಷ್ಣ, ಶಾಶ್ವತ ಜೀವಿ ಯಾರು? ಶಾಶ್ವತ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸ್ವರೂಪವೇನು? ಕರ್ಮ ಎಂದರೇನು? ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಜೀವಿಗಳು ಯಾರು? ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಜೀವಿಗಳು ಯಾರು? ಪರಮಾತ್ಮನು ಯಾರು, ಮತ್ತು ಅವನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ? ಓ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು? (8.01-02)

ಸರ್ವೋಚ್ಚಚೇತನ, ಚೇತನ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದನು: ಬದಲಾಗದ ಆತ್ಮವನ್ನು (ಆತ್ಮ) ಬ್ರಹ್ಮ (ಶಾಶ್ವತ ಜೀವಿ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು (ಅರಿವಿನ ಮತ್ತು ಬಯಕೆಯ ಅಂತರ್ಗತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಜನಶೀಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನುಕರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. (8.03) ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಭೂತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೈವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು --- ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾರಾಯಣ, ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಈಶ್ವರ, ಇತ್ಯಾದಿ. --- ಅವರನ್ನು ದೈವಿಕ ಜೀವಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓ ಅರ್ಜುನ ಚೇತನ ಎಂಬ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಿಯಂತ್ರಕನಾಗಿ ನಾನು ದೇಹದೊಳಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಪರಮಾತ್ಮ. (8.04)

ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ತೊರೆದಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ; ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. (8.05) ಒಬ್ಬನು ಜೀವನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಓ ಅರ್ಜುನ, ಆ ವಸ್ತುವಿನ ನಿರಂತರ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಅವನು ಆವಸ್ತುವನ್ನು ಜೀವನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ). (8.06)

ದೇವರು-ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಸರಳ ವಿಧಾನ

ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಎಂದಾದರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದುವೆ. (8.07) ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಅಚಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಓ ಅರ್ಜುನ, ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. (8.08)

ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ, ಪುರಾತನ ಚೇತನ, ಚಿಕ್ಕದಕ್ಕಿಂತಾ ಚಿಕ್ಕದು, ದೊಡ್ಡದಕ್ಕಿಂತಾ ದೊಡ್ಡದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾಪಾಡುವ, ಮತ್ತು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ; ಜೈವಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳ ಹರಿವು (ಜೀವಶಕ್ತಿಗಳು, ಪ್ರಾಣ) ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬುಗಳ (ಅಥವಾ ಆರನೇಚಕ್ರ) ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ ಏರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ದೈವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. (4.29, 5.27, 6.13 ಸಹ ನೋಡಿ) (8.09-10) ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವವರು, ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದವರು ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾನುಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ; ಲಗತ್ತಿನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ; ಮತ್ತು ಜನರು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. (8.11).

ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

ಒಬ್ಬನು ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭೌತಿಕದೇಹವನ್ನು ತೊರೆದಾಗ, ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣ (ಜೀವಶಕ್ತಿಗಳು) ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಓಂ ಅನ್ನು ಹೇಳುವುದು --- ಶಾಶ್ವತ ಜೀವಿಗಳ ಪವಿತ್ರ ಏಕಾಕ್ಷರದ ಧ್ವನಿಶಕ್ತಿ ಅವನು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. (8.12-13) ಓ ಅರ್ಜುನ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೋಗದ ಸ್ಥಿರಯೋಗಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಲ್ಲೆ. (8.14) ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಮಹಾನ್ಆತ್ಮಗಳುಈಶೋಚನೀಯಅಸ್ಥಿರಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನುಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲಏಕೆಂದರೆಅವರುಅತ್ಯುನ್ನತಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನುಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. (8.15) ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು --- ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಓ ಅರ್ಜುನ, ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆದನಂತರ, ಅವನು ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ತಾಳುವುದಿಲ್ಲ. (ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ 9.25) (8.16)

ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆವರ್ತಕವಾಗಿದೆ

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ದಿನ (ಬ್ರಹ್ಮನ) ಒಂದು ಸಾವಿರ ಯುಗಗಳು (ಅಥವಾ 4.32 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು) ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ರಾತ್ರಿಯು ಸಹ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಯುಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವವರು, ಅವರು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. (8.17) ಸೃಜನಶೀಲಶಕ್ತಿಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ದಿನದ ಆಗಮನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ (ಆದಿ-ಪ್ರಕೃತಿ) ಎಂಬ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. (8.18) ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ (ಬ್ರಹ್ಮ) ದಿನದ ಆಗಮನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ; ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿಯ ಆಗಮನದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ವನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. (8.19) ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಶ್ವತ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿದೆ ಬದಲಾಗಬಲ್ಲ ವಸ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ (ಪ್ರಕೃತಿ) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ --- ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ನಾಶವಾದಾಗ ಅದು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಶಾಶ್ವತಜೀವಿ (ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ತಾಳುವುದಿಲ್ಲ. (8.20-21) ಓ ಅರ್ಜುನ, ಈ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಅದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. (9.04 ಮತ್ತು 11.55 ಸಹ ನೋಡಿ) (8.22)

ನಿರ್ಗಮನದ ಎರಡು ಮೂಲ ಮಾರ್ಗಗಳು

ಓ ಅರ್ಜುನ, ಈಗ ನಾನು ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅದರನಂತರ, (ಸಾವಿನನಂತರ,) ಯೋಗಿಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ(ಭೂಮಿಗೆ).(8.23). ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತ ಸಾವಿನನಂತರ ಅಗ್ನಿ, ದೀಪ, ದೇದೀಪ್ಯಮಾನ ಚಂದ್ರಲೋಕದ ಪಕ್ಷ, ಸೂರ್ಯನ ಉತ್ತರಾಯಣದ ಆರು ತಿಂಗಳು, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ ಯೋಗಿಗಳು ಪರಮಪದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ (8.24). ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಾ ದೈವೀ ಹೊಗೆ , ರಾತ್ರಿ, ಚಂದ್ರನ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ದಕ್ಷಿಣಾಯನವನ್ನು ದಾಟಿ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ . (8.25) ಬೆಳಕಿನ ಮಾರ್ಗ (ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಜ್ಞಾನ) ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯ ಮಾರ್ಗ (ಭೌತವಾದ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ) ವಿಶ್ವದ ಎರಡು ಶಾಶ್ವತ ಮಾರ್ಗಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ (ಮುಕ್ತಿ, ನಿರ್ವಾಣ), ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಪುನರ್ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. (8.26)

ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ

ಓ ಅರ್ಜುನ, ಈ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನುತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿಯು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಓ ಅರ್ಜುನನೇ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರು. (8.27) ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಯೋಗಿಯು ವೇದಗಳ ಅಧ್ಯಯನ, ತ್ಯಾಗ, ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ದತ್ತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮೀರಿ ನನ್ನ(ಪರಮಾತ್ಮನ) ನಿವಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. (8.28)

9. ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯ

ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದನು: ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ, ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ, ರಹಸ್ಯವಾದ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನುತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಲೌಕಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. (9.01)

ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಸ್ವಭಾವದ ಜ್ಞಾನವೇ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯ

ಈ ಆತ್ಮ-ಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನದ ರಾಜ, ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು, ಸದಾಚಾರಕ್ಕೆ (ಧರ್ಮ) ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸಮಯರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (9.02) ಓ ಅರ್ಜುನ, ಈ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರು ನನ್ನನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣದಚಕ್ರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. (9.03) ಈ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವು ಗಣಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ನಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತನಾಗಿಲ್ಲ (ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನು). (7.12 ಸಹ ನೋಡಿ) (9.04) ನನ್ನ ದೈವಿಕ ರಹಸ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡು; ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ನಾನು --- ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಪೋಷಕ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ --- ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವರು ಸಹ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿಲ್ಲ. (9.05) (ಚಿನ್ನದ ಸರಪಳಿಯು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಚಿನ್ನದಸರಪಳಿಯು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಸರಪಳಿಯು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಅದೇರೀತಿ, ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲದವು(ವಿಭಾಗ). ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ (ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದೆ) ಪ್ರಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯಂತೆ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚಲಿಸುವಾಗ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸು. (9.06)

ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಓ ಅರ್ಜುನ, ಕೇವಲ 311 ಲಕ್ಷಕೋಟಿ ಸೌರವರ್ಷಗಳ ಚಕ್ರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ನನ್ನ ಆದಿ-ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಸ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ) ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಚಕ್ರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಚಿಸುತ್ತೇನೆ. (8.17 ಸಹ ನೋಡಿ) (9.07) ನನ್ನ ವಸ್ತುಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಜೀವಿಗಳು ವಸ್ತುಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಧಾನಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿವೆ. (9.08) ಅರ್ಜುನ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಆಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಹೊಂದಿಲ್ಲ. (9.09) ದೈವಿಕ ಚಲನಶಕ್ತಿ (ಮಾಯೆ) --- ವಸ್ತುಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ --- ನನ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ, ಓ ಅರ್ಜುನ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. (ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ 14.03) (9.10)

ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾರ್ಗಗಳು

ನಾನು ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಮಹಾನ್ಪ್ರಭು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ (ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಕಂಡು), ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳು, ಸುಳ್ಳು ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸುಳ್ಳು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭ್ರಮನಿರಸನ ಗುಣಗಳಿವೆ (16.04-18 ನೋಡಿ) ದೆವ್ವಗಳು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರು (ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ). (9.11-12) ಆದರೆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತ ನಾನು ನಿರಂತರನೆಂದು ತಿಳಿದ ಮಹಾತ್ಮರು ನನ್ನನ್ನು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. (9.13) ದೃಢನಿಶ್ಚಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನನ್ನನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. (9.14) ಕೆಲವರು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ಅನಂತವನ್ನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರಾಗಿ (ಅಥವಾ ದ್ವಿ-ಅಲ್ಲದ), ಎಲ್ಲರ ಯಜಮಾನನಾಗಿ (ಅಥವಾ ಉಭಯ), ಮತ್ತುಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. (9.15)

ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ

ನಾನು ಆಚರಣೆ, ನಾನು ತ್ಯಾಗ, ನಾನು ಅರ್ಪಣೆ, ನಾನು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ, ನಾನು ಮಂತ್ರ, ನಾನು ತುಪ್ಪ, ನಾನು ಬೆಂಕಿ, ಮತ್ತುನಾನು ಅರ್ಪಣೆ. (ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ 4.24). ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬೆಂಬಲಿಗ, ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜ. ನಾನು ಜ್ಞಾನದ ವಸ್ತು, ಪವಿತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಾಂಶ ಓಂ, ಮತ್ತು ರಿಕ್, ಯಜುರ್, ಮತ್ತು ಸಾಮವೇದಗಳು. ನಾನು ಗುರಿ, ಬೆಂಬಲಿಗ, ಭಗವಂತ, ಸಾಕ್ಷಿ, ವಾಸಸ್ಥಾನ, ಆಶ್ರಯ, ಸ್ನೇಹಿತ, ಮೂಲ, ವಿಸರ್ಜನೆ, ಅಡಿಪಾಯ, ತಳಾಧಾರ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗದ ಬೀಜ. (7.10 ಮತ್ತು 10.39 ಸಹ ನೋಡಿ) (9.16-18) ನಾನು ಶಾಖವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮಳೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ, ಹಾಗೆಯೇ ತಡೆಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅಮರತ್ವ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಾವು. ಓ ಅರ್ಜುನ, ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. (ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. (13.12 ಸಹ ನೋಡಿ) (9.19)

ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು

ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು, ಭಕ್ತಿಯ ಮಕರಂದವನ್ನು ಕುಡಿಯುವವರು, ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಕಾಶಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಆನಂದಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. (9.20) ಅವರು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸುಖಗಳ ವಿಶಾಲಜಗತ್ತನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದ ನಂತರ --- ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮಕರ್ಮವನ್ನು ಕಳೆದನಂತರ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ ---. ಹೀಗೆ ಮೂರು ವೇದಗಳ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. (ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ 8.25) (9.21) ಏಕ-ಮನಸ್ಸಿನ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಆರಾಧಿಸುವ ಸದಾ ಅಚಲ ಭಕ್ತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಎರಡನ್ನೂ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. (9.22) ಓ ಅರ್ಜುನ, ದೇವತೆಗಳನ್ನುನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವ ಭಕ್ತರೂ ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅನುಚಿತ ರೀತ&